Trobans al Facebook
Linkedin Contacte Català Castellano  

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

   

Per què ho oferim?

La importància de la prevenció

Millorar la qualitat de treball
La societat del Ben Estar exigeix cada vegada més demandes de millores en tots els àmbits, com ara en l’assistència sanitària, en l’accés a l’educació, en facilitats de mobilitat en el territori... En aquest context, les condicions de treball també estan tendint a ser de més qualitat, ja sigui per consciència dels mateixos treballadors o dels empresaris o per compliment legal.

Compliment legal, menys despeses i més productivitat
Augmentar la seguretat de feina i el nivell de salut, o el què és el mateix, minimitzar els riscos de possibles accidents o problemes de salut a tota persona que està realitzant una feina és ara un dels principals objectius de qualsevol empresa. Un objectiu que respon a la necessitat de l’empresari a complir la normativa exigible en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, a la vegada que també s’assoleix una reducció dels costos derivats dels possibles accidents o malalties professionals i a més s’aconsegueix crear un procés i ambient favorables per assolir el màxim rendiment productiu.

Exigències
Cada empresa s’emmarca en una situació molt específica determinada pel sector de la seva activitat, l’escenari on la realitza i les condicions físiques i psíquiques dels seus treballadors. Aquests tres factors impliquen un assessorament i recolzament molt concret per determinar els Plans de Prevenció de Riscos Laborals de cada empresa.

Àrees de Prevenció de Riscos Laborals
Els Riscos Laborals abracen quatre àrees de gestió: la seguretat en el treball, la higiene industrial, l’ergonomia i la psicosociologia.

La seguretat en el treball estudia els riscos derivats per la manipulació de màquines o eines i d’altres factors dels que es puguin esdevenir accidents. Conducció de grues, introducció de matèria a una màquina...
La higiene industrial té com objectiu la prevenció de les malalties professionals mitjançant el control dels contaminats existents a l'ambient laboral. Desinfecció d’espais, manipulació de productes tòxics...
L’ergonomia té com objectiu adequar i acomodar el lloc de treball a les característiques del treballador, amb la finalitat de fer la tasca més segura, més eficient i més confortable. Posició correcta davant d’un ordinador, racionalització de l’espai per reduir desplaçaments
I la psicosociologia estudia els factors psicosocials i de l’organització que poden afectar la salut psicològica dels treballadors, repercutint en al satisfacció en el treball, per tant, en el seu rendiment laboral. Treballar sense veure la llum del dia, rebre constantment reclamacions de clients...

Riscos Laborals
El Real Decret 1215/97 obliga als empresaris l’adequació dels equips de treball per crear les condicions indispensables que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors tot adoptant les mesures necessàries sobre les màquines, aparells, instruments i instal·lacions que manipulen o envolten als seus empleats.

Per aquest motiu ALERTA PREVENCIÓ realitza un estudi previ sobre els possibles riscos en cada un dels llocs de treball i elabora el Pla de Prevenció i també el d’adequació, així com la realització de controls i revisions periòdiques de la seva eficiència i compliment. També es fa la formació pertinent adreçada a cada lloc de treball específic i l’assessorament per a l’adquisició dels equips de protecció individual.

Plans d’Emergència
En situació d’emergència és important organitzar els recursos tant humans com materials mitjançant un Pla d’Emergència per assegurar la vida de les persones i minimitzar els danys materials. Si en una situació perillosa o d’emergència s’actua de manera improvisada, les conseqüències poden arribar ser molt greus.

ALERTA PREVENCIÓ fa un anàlisi i elabora el Pla d’Emergència tenint en compte, entre altres aspectes, l’estructura de l’edifici on es situa l’activitat productiva, els materials emmagatzemats i que es manipulen i el nombre i distribució dels treballadors. En aquest Pla s’identifiquen les possibles situacions d’emergència, es concreta l’organigrama que adoptarà l’equip d’emergència i es determinen les necessitats formatives i informatives per al personal.

Un cop aprovat el Pla d’Emergència, ALERTA PREVENCIÓ és qui coordina totes les accions per assegurar que en cas d’emergència tot es faci segons marqui aquest pla, o sigui, elabora els manuals informatius i d’actuació i s’encarrega de la formació dels treballadors amb la col·laboració de bombers professionals, entre altres responsabilitats.
Per últim, i per reduir al màxim la improvisació en una situació de perill, també es preparen i realitzen periòdicament simulacres d’emergència amb la presència de bombers.
Qui som
Serveis que oferim
Alerta Editorial
On som
Sol·licita'ns pressupost
Formació
 
 
Davant les noves necessitats, més recolzament!
La necessitat d'una millor qualitat del treball.
Protegeixi la seva empresa amb una prevenció a mida.
  Alerta Prevenció S.L. l Disseny: mmartori.com