Trobans al Facebook
Linkedin Contacte Català Castellano  

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

   

Serveis que oferim

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
.../Serveis que oferim
Servei de Prevenció Aliè
 
SERVEI INTEGRAL EN LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
· ALERTA PREVENCIÓ, S.L., integrat per un equip d’especialistes titulats, i acreditat com a Servei de Prevenció Aliè pel Departament de treball de la Generalitat de Catalunya (SP-081-B), ofereix un servei dissenyat per a satisfer les exigències específiques de cada empresa.
   
  Serveis integrals
· Per a implantar la cultura de la prevenció a l’empresa, treballem des de diferents tècniques i disciplines. Així podem oferir-li serveis integrals que cobreixen les àrees contemplades en el marc legal.
SEGURETAT EN EL TREBALL: Estudia els riscos derivats del treball amb màquines, eines, i tots aquells factors dels que es puguin esdevenir accidents.
   
· HIGIENE INDUSTRIAL: Té com objectiu la prevenció de malalties professionals mitjançant el control dels contaminants existents al medi ambient laboral.
· ERGONOMIA: El seu objectiu és adequar i acomodar el lloc de treball a les característiques del treballador, amb la finalitat de fer el treball més segur, més eficient i més confortable.
· PSICOSOCIOLOGIA: Estudis dels factors psicosocials i d’organització, que poden afectar la salut psicològica dels treballadors, repercutint en la satisfacció en el treball i en el seu rendiment laboral.

ACTIVITATS INCLOSES EN EL CONCERT COM A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ
1 Establiment de la Programació anual, Política de l’Empresa, objectius, Organització en matèria de prevenció de riscos laborals, sistemes de comunicació i consulta i participació dels treballadors.
2 Diagnòstic preventiu inicial, realització, revisió i actualització de l’Avaluació de Riscos Laborals (ARL), gestionant aquesta mitjançant l’aplicació informàtica G.A.R.L.
3 Disseny i elaboració de la Planificació de l’activitat Preventiva col·laborant en el seguiment del mateix. Es facilitarà un software modulable a cada empresa i a les seves necessitats.
4 Anàlisi de les possibles situacions d’emergència i les mesures necessàries a adoptar en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, Mesures d’Emergència.
5 Formació i informació als treballadors sobre els riscos per la seguretat i salut en el treball, sobre les mesures i activitats de protecció i prevenció i sobre les mesures d’emergència.
6 Assessorament i Gestió del Registre d’Accidents i Incidents mitjançant l’aplicació informàtica R.A.I. Aquesta tasca constarà:
- Anàlisi d’accidents,
- Investigació d’accidents,
- Comunicació a l’Autoritat Laboral,
- Estadístiques d’accidentabilitat
- Aplicar les mesures preventives pertinents per evitar la seva ocurrència.
7 Realització d’Instruccions Operatives i Procediments de treball, per al desenvolupament de les tasques que puguin comportar riscos específics.
8 Actualització permanent de la documentació i registre en relació amb els Riscos Laborals. Manteniment del registre i la documentació per acomplir les obligacions previstes en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Revisió contínua de la documentació i registre.
9 Gestió de la Coordinació empresarial amb les empreses contractistes i subcontractistes i les empreses de treball temporal, establint un control sobre i entre les empreses dels riscos que es puguin presentar d’aquestes relacions temporals, s’han d’incloure dins del sistema de gestió de la prevenció.
10 Assessorament i gestió davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
11 Realització d’Auditories Internes (inspeccions periòdiques de les Condicions de treball) i de la Memòria Anual de totes les activitats que es porten a terme.
12 Assessorament per la integració de la Prevenció de Riscos Laborals en altres sistemes de gestió (Qualitat i Medi Ambient).

 Qui som
Per què ho oferim?
Alerta Editorial
On som?
Sol·licita'ns pressupost
Formació
 
 
Davant les noves necessitats, més recolzament!
La necessitat d'una millor qualitat del treball.
Protegeixi la seva empresa amb una prevenció a mida.
  Alerta Prevenció S.L. l Disseny: mmartori.com