Adequació de maquinària i Equips de Protecció Individual (EPI’s)

ADEQUACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL SEGONS EL RD 1215/97

Què ha de fer l’empresari:

 • Segons el Real Decret 1215/97, l’empresari te l’obligació de garantitzar en les màquines, aparells, instruments o instal·lacions les condicions mínimes de seguretat i salut dels treballadors o reduir, en el cas que no es poguessin suprimir, qualsevol tipus de risc al màxim.
 • L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips de treball siguin els adequats per el treball que s’hagi de realitzar i convenientment adaptats, per tal de garantitzar la seguretat i salut dels treballadors.
 • L’objectiu és facilitar a les industries que ho precisin la implantació de mesures correctores en les màquines i instal·lacions automàtiques amb la finalitat de que compleixin tots els reglaments i normatives que regulen la seguretat dels treballadors en la utilització i ús dels equips de treball.

DIAGNÓSTIC DELS EQUIPS DE TREBALL

Es fan els següents diagnòstics:

 • Estudi personalitzat dels diferents factors de risc que intervenen tant en la màquina en sí, com en el procés d’utilització de la mateixa.
 • Identificació dels perills que son causa potencial de dany.
 • Avaluació dels riscos, es realitzaran les medicions, anàlisi o assaigs pertinents, conforme a mètodes o criteris recollits a la legislació específica d’aplicació.
 • Identificació dels riscos que no poden eliminar-se, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques per controlar i reduir el risc.
 • Elaboració d’informes de les no conformitats per esser comprovada per l’autoritat laboral, registre dels requisits legals, reglamentaris i altres requisits normatius.
 • Certificat de conformitat de l’equip de treball una vegada estigui adequat.

ASSESSORIA PER A L’ADEQUACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL

Es realitzen les següents assessories d’adequació d’equips de treball:

 • Assessorament sobre les mesures correctores per l’eliminació o minimització dels riscos detectats.
 • Realització de controls i revisions periòdiques. Implica elaborar procediments adequats del control i seguiment, del manteniment i de la comprovació que assegurin el funcionament de les mesures preventives adoptades.

ASSESSORIA PER A L’ADQUISICIÓ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Assessorament i orientació sobre els equips de protecció individual i col·lectius a utilitzar, normes d’utilització, manteniment preventiu, jornades formatives d’entrenament per l’ús de sistemes de respiració autònoms, …

WhatsApp chat