Plans de seguretat i salut, coordinacions d’obra i assistències tècniques

CONSTRUCCIÓ

PLANS DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA

  • Normes de Seguretat i Salut aplicables a l’Obra.
  • Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars.
  • Identificació dels riscos laborals i mesures correctores.
  • Descripció dels serveis sanitaris i comuns.
  • Altres informacions.

PLEC DE CONDICIONS

PLÀNOLS

MEDICIONS

Plans de seguretat i salud
WhatsApp chat