Vigilància de salut

La Vigilància de la Salut constitueix una de les tècniques preventives de la Medicina del Treball i es pot definir com el “conjunt d’actuacions sanitàries col·lectives i individuals que s’aplica a la població treballadora amb la finalitat d’avaluar, controlar i fer un seguiment del seu estat de salud, amb la finalitat de detectar signes de malalties derivades del treball i prendre mesures per reduir la probabilitat de danys o alteracions de la salud”.

La Vigilància de la Salut te com a principal objectiu comprendre millor l’impacte que el treball té sobre la salut dels treballadors i les treballadores, de manera que podem identificar els determinants de la salut en el medi laboral, a més d’establir les possibles interaccions de les exposicions laborals amb altres problemes mèdics de les persones i, amb tot això, establir criteris per a la millora de les condicions de treball.

D’altra banda, la Vigilància de la Salut ha de possibilitar la identificació, el més precoçment possible, dels efectes adversos que els riscos laborals poden tenir sobre el benestar físic i mental de les persones treballadores, de tal manera que es pugui evitar la progressió cap els danys irreversibles per a la salud.

Per tant, no es només el Reconeixement Mèdic, sinó que a més d’aquest comporta una sèrie d’actuacions pel que fa a: Programació i planificació, Programa de vacunacions, Anàlisi estadístic i Memoria anual entre d’altres…

Vigilància de salut. Autobus de revisions mediques Alerta Prevencio
Alerta Prevenció. Qui som
WhatsApp chat