Servei de Prevenció Aliè

SERVEI INTEGRAL EN LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

ALERTA PREVENCIÓ, S.L., integrat per un equip d’especialistes titulats, i acreditat com a Servei de Prevenció Aliè pel Departament de treball de la Generalitat de Catalunya (SP-081-B), ofereix un servei dissenyat per a satisfer les exigències específiques de cada empresa.

Serveis integrals

Per a implantar la cultura de la prevenció a l’empresa, treballem des de diferents tècniques i disciplines. Així podem oferir-li serveis integrals que cobreixen les àrees contemplades en el marc legal.

 • SEGURETAT EN EL TREBALL: Estudia els riscos derivats del treball amb màquines, eines, i tots aquells factors dels que es puguin esdevenir accidents.
 • HIGIENE INDUSTRIAL: Té com objectiu la prevenció de malalties professionals mitjançant el control dels contaminants existents al medi ambient laboral.
 • ERGONOMIA: El seu objectiu és adequar i acomodar el lloc de treball a les característiques del treballador, amb la finalitat de fer el treball més segur, més eficient i més confortable.
 • PSICOSOCIOLOGIA: Estudis dels factors psicosocials i d’organització, que poden afectar la salut psicològica dels treballadors, repercutint en la satisfacció en el treball i en el seu rendiment laboral.

ACTIVITATS INCLOSES EN EL CONCERT COM A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ

Aquestes son les activitats incloses:

 1. Establiment de la Programació anual, Política de l’Empresa, objectius, Organització en matèria de prevenció de riscos laborals, sistemes de comunicació i consulta i participació dels treballadors.
 2. Diagnòstic preventiu inicial, realització, revisió i actualització de l’Avaluació de Riscos Laborals (ARL), gestionant aquesta mitjançant l’aplicació informàtica G.A.R.L.
 3. Disseny i elaboració de la Planificació de l’activitat Preventiva col·laborant en el seguiment del mateix. Es facilitarà un software modulable a cada empresa i a les seves necessitats.
 4. Anàlisi de les possibles situacions d’emergència i les mesures necessàries a adoptar en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, Mesures d’Emergència.
 5. Formació i informació als treballadors sobre els riscos per la seguretat i salut en el treball, sobre les mesures i activitats de protecció i prevenció i sobre les mesures d’emergència.
 6. Assessorament i Gestió del Registre d’Accidents i Incidents mitjançant l’aplicació informàtica R.A.I. Aquesta tasca constarà:
  • Anàlisi d’accidents
  • Investigació d’accidents
  • Comunicació a l’Autoritat Laboral
  • Estadístiques d’accidentabilitat
  • Aplicar les mesures preventives pertinents per evitar la seva ocurrència.
 7. Realització d’Instruccions Operatives i Procediments de treball, per al desenvolupament de les tasques que puguin comportar riscos específics.
 8. Actualització permanent de la documentació i registre en relació amb els Riscos Laborals. Manteniment del registre i la documentació per acomplir les obligacions previstes en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Revisió contínua de la documentació i registre.
 9. Gestió de la Coordinació empresarial amb les empreses contractistes i subcontractistes i les empreses de treball temporal, establint un control sobre i entre les empreses dels riscos que es puguin presentar d’aquestes relacions temporals, s’han d’incloure dins del sistema de gestió de la prevenció.
 10. Assessorament i gestió davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 11. Realització d’Auditories Internes (inspeccions periòdiques de les Condicions de treball) i de la Memòria Anual de totes les activitats que es porten a terme.
 12. Assessorament per la integració de la Prevenció de Riscos Laborals en altres sistemes de gestió (Qualitat i Medi Ambient).
WhatsApp chat